Belectro Oy:s (“Tillverkare”) b-bark pejlhalsband (“Produkt”) garantin gäller i 24 månader från inköpsdatum. Garantibeviset ska ifyllas och undertecknas av försäljaren. Inköpsdatumet anges på garantibeviset och ska kunna styrkas med kassakvitto eller liknande. Kontakta tillverkaren angående problem inom garantin. Garantin omfattar reparation och åtgärd på grund av eventuellt uppkomna material-, konstruktions- eller tillverkningsfel. Den begränsade garantin gäller endast när produkten använts och hanterats i enlighet med den medföljande dokumentationen och användarhandboken.


b-bark pejlhalsbanden tillverkas under en noggrann kvalitetskontroll både genom hela produktionsförloppet och testas enligt kvalitetskriterier, innan det lämnar vår fabrik. Ifall produkten eller någon del därav trots detta visar sig ha brister eller ett fel inom garantin kommer Tillverkaren, efter eget gottfinnande, att reparera eller byta ut produkten under den begräsade garantitiden.


Garantin gäller för konsumenter inom EU vid köp av en nytillverkad Produkt. Tillverkarens garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter enligt gällande konsumentskyddslagar eller dina rättigheter gentemot försäljaren vid köptransaktion.


Garantin täcker inte felaktig användning, och gäller inte för:

  • Med Produkten medföjande batterier från tredje part samt fel eller skada som dessa batterier orsakar
  • Med Produkten medföjande laddare från tredje part samt fel eller skada som denna laddare orsakar
  • Fel eller skada p.g.a reparationer eller produktmodifikationer och -ändringar har genomförts av konsumenten eller icke auktoriserade organisationer eller personer
  • Produkten inte används på rätt sätt enligt instruktionerna i användaranvisningarna
  • Defekten orsakats av felaktig hantering av Produkten eller av miljöbetingade förhållanden som inte är i enlighet med den rekommenderade användningen av produkten
  • Kosmetiska skador eller förändringar
  • Slitage p.g.a. normal förbrukning
  • Under inga omständigheter ersätts förlust i näringsverksamhet

Garantin gäller inte för omständigheter som ligger utom Tillverkares kontroll. Inte heller garanteras avbrottsfri funktion hos GPS-GSM -system och server för kartdata som är externa tjänster utanför Tillverkarens kontroll.